Privacybeleid

Romana le Roy Advocatuur (hierna: “het kantoor”) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”).

Dit Privacybeleid is van november 2018. Het kantoor behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze (web)pagina. U wordt hierom aangeraden deze (web)pagina regelmatig te raadplegen.

In dit Privacybeleid wordt toegelicht:

 • welke persoonsgegevens het kantoor verzamelt en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen het kantoor uw persoonsgegevens verwerkt;
 • hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard;
 • met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd; en
 • de rechten waarover u als betrokkene beschikt.

 

Persoonsgegevens
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Het kantoor kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • persoonsgegevens die u het kantoor verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens; en
 • alle op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u het kantoor verstrekt of die het kantoor krijgt in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Het kantoor verzamelt deze persoonsgegevens omdat u deze – of iemand namens u – heeft verstrekt. Het kantoor kan uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals via een doorverwijzende advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster, Kamer van Koophandel of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
Het kantoor kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • ten behoeve van de juridische dienstverlening;
 • om aan de juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • het kantoor verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

1. de uitvoering van een overeenkomst;
2. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
3. uw toestemming.

 

Bewaartermijn
Het kantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. 

Delen met anderen
Voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kan het kantoor in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • derden die relevant zijn voor de juridische diensten die het kantoor verstrekt, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie het kantoor bepaalde ondersteunende diensten uitbesteedt.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie het kantoor uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Het kantoor is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van het kantoor, sluit het kantoor met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om de diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat het kantoor uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal het kantoor er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

 

Beveiliging
Het kantoor neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht telefonisch of per e-mail contact met het kantoor op te nemen.

 

Uw rechten
U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die het kantoor van u verzameld heeft. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin het kantoor bevoegd is om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin het kantoor verplicht is uw gegevens te bewaren om aan de juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin het kantoor wettelijk bevoegd is om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin het kantoor bevoegd is uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan de juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.