RECHTSGEBIEDEN

Indien nodig wordt er geprocedeerd. Maar met het geven van advies kan in bepaalde gevallen ook worden volstaan. Dat niet alleen in conflict-situaties (dan is het eigenlijk zelfs al te laat) maar ook juist tijdens de normale bedrijfsvoering ter voorkoming daarvan.

Te denken valt aan het opstellen van overeenkomsten of de uitleg daarvan. Hoe kunnen bijvoorbeeld aansprakelijkheden worden beperkt? Is het handig om algemene voorwaarden te hanteren en zo ja, hoe moeten die worden geformuleerd en wanneer zijn die geldig?

Welke mogelijkheden heeft u wanneer u contractpartner zijn verplichtingen niet nakomt; in welke gevallen kunt u hem dwingen tot nakoming? Of wilt u liever van het contract af en wilt u weten in hoeverre en ter hoogte van welk bedrag de schade kan worden verhaald?

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden. Want ook voor een incasso-procedure kunt u op bijstand rekenen; van eenvoudig tot complex. Of de behartiging van uw belangen wanneer u een huis geleverd krijgt met (verborgen) gebreken. Of een huurovereenkomst wilt sluiten voor (slechts) een bepaalde periode. Te veel om op te noemen dus. Hieronder volgt daarom een opsomming van enkele rechtsterreinen. Bij kwesties die op die gebieden spelen, kunt u hier goed terecht. 

 • Koop en verkoop onroerend goed
 • Aanneming van werk (opleveringsproblematiek/meer-minderwerk)
 • Appartementsrecht
 • Eigendomsrecht en beperkte zakelijke rechten zoals erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden
 • Huurrecht bedrijfsruimte (zowel 230a kantoorruimte als 290 middenstandsbedrijfsruimte)
 • Huurrecht woonruimte
 • Dienstverlening (o.a. overeenkomst van opdracht/bemiddeling/lastgeving)
 • Contractenrecht algemeen (advies/opstellen/uitleg/beëindiging en remedies bij wanprestatie)
 • Algemene voorwaarden
 • Koop in het algemeen (waaronder specifiek het consumentenrecht)
 • Procesrecht (ook kort geding/hoger beroep/beslag- en executierecht)
 • Aansprakelijkheidskwesties (schade/onrechtmatig handelen)
 • Bestuursrecht
 • Incasso (eenvoudig tot complex)